Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.08.2009

Det er Konkurransetilsynets oppfatning at det ut fra konkurransehensyn er mange positive sider ved det nasjonale betalingskortsystemet BankAxept. BankAxept åpner for at alle aktører med banklisens i Norge kan ta del i et nasjonalt betalingskortnettverk med stor utbredelse. Dette har en positiv virkning på konkurransen mellom bankene ved at mindre og nyetablerte banker får anledning til å tilby kortprodukter på lik linje med allerede etablerte og større banker.

Selv om det er flere positive sider ved BankAxept er det samtidig noen konkurransemessige utfordringer knyttet til systemet, som i første rekke har sammenheng med eierstrukturen. BankAxept eies av bankforeningene, men driftes i henhold til rammeavtale av Bankenes Betalingssentral AS (BBS) gjennom BBS Infrastruktur. Konkurransetilsynet mener at eierstrukturen i BankAxept-systemet kan bidra til svekket konkurranse i markeder knyttet til betalingskort, blant annet ved at eierne kan ha insentiver til å diskriminere eksterne aktører. Dermed kan muligheten for at potensielle konkurrenter etablerer virksomhet på et eller flere ledd i verdikjeden svekkes, hvilket kan føre til både høyere priser og kvalitativt dårligere produkter.