Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett og NOU 2008:21 Nettbankbasert betalingsoverføring

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.03.2009

Formålet med betalingstjenestedirektivet er å skape et enhetlig rettslig rammeverk for betalingstjenester i EØS-området. Direktivet skal sikre at betalinger over landegrenser i EØS-området initiert ved betalingskort eller annen elektronisk betaling er like enkle, sikre og billige som nasjonale betalingstransaksjoner.

Forslag om særnorsk reguleringSærnorske regler kan etter Konkurransetilsynets oppfatning bidra til å øke de allerede eksisterende etableringshindringene. Konkurransetilsynet vil derfor henstille til at det vurderes nøye om det er tilstrekkelig tungtveiende grunner til å velge de løsninger som flertallet foreslår på de nevnte punkter.

Gebyrer ved bruk av visse betalingsinstrumenterKonkurransetilsynet ser at det kan være positivt at betalingstjenestedirektivet innfører et slikt forbud og at dette nå implementeres i norsk rett. Konkurransetilsynet er imidlertid av den oppfatning at det er nødvendig med en unntakshjemmel. Både praktiske og lovtekniske hensyn tilsier etter Konkurransetilsynets oppfatning at det er fornuftig å ta inn en unntakshjemmel i finansavtaleloven i forbindelse med at betalingstjenestedirektivet implementeres.