Høring – Forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2009

Konkurransetilsynet er positiv til at tilgangen til transportmidler bedres for personer med nedsatt funksjonsevne, samt at det oppstilles regler for å få en mest mulig ensartet/standarisert utforming av det fysiske materiell som brukes til persontransport. Konkurransetilsynet har i det følgende begrenset seg til å påpeke de konkurransemessige sider ved forslaget.

Det vil være fare for at særkravet om at togmateriellets innganger måtilrettelegges for trinnfri innstigning tilpasset standard plattformhøyde på 760 mm over skinnetopp i fremtiden vil kunne medføre redusert mulighet for samtrafikkevne og svekke mulighetene for konkurranse på det nasjonalejernbanenettet. Det stilles derfor spørsmål ved om hensynet til fremtidig mulighet for samtrafikk og konkurranse i tilstrekkelig grad er tatt i betraktning ved vurderingen av et slikt nasjonalt særkrav.

Nye særkrav som kan redusere samtrafikkevnen synes heller ikke å være i tråd med de endringer som nylig er gjort i jernbaneloven for å legge til rette for konkurranse. I forarbeidene til disse endringene ble nettopp vanskelighetene ved ulike nasjonale standarder for jernbanevirksomhet, både hva gjelder infrastruktur og materiell fremhevet som et konkurranseproblem.

Konkurransetilsynet er kjent med at de særkrav som foreslås skal innføres gradvis og at det dermed ikke vil få umiddelbare konsekvenser for aktørene i markedet. Tilsynet er også kjent med at det på bakgrunn av andre tekniske ulikheter i jernbaneinfrastrukturen i Europa i dag, må foretas mange tilpassninger før det kan bli aktuelt med utstrakt samtrafikk og en reell konkurranse mellom foretak fra ulike land, inkludert Norge. Dagens hindringer gjør det imidlertid enda viktigere å utarbeide et regelverk for fremtiden som kan bidra til å finne felles standarder som kan forbedre samtrafikkevnen og gjøre det mulig å åpne for sterkere konkurranse.