Høring – forslag til endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.02.2009

Olje- og energidepartementet foreslår i høringsbrev av 7. januar 2009 endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Forslaget innebærer i hovedsak nye regler som gir adgang for eiere av vannkraftproduksjon til å leie ut produksjonen for en periode på inntil 15 år.

Det foreliggende forslaget er en oppfølging av regjeringens valg av konsolideringsmodellen for å etablere et offentlig eierskap til vannkraftressursene i Norge, og på den måten oppnå en lovgivning som er i henhold til EØS-regelverket. Da denne saken var på høring, pekte Konkurransetilsynet på at det fra et konkurransemessig synspunkt i utgangspunktet er uheldig at lovforslaget begrenser antallet aktører som kan etablere seg som nye deltagere i kraftmarkedet, ved at bare offentlige aktører (statlige, kommunale og fylkeskommunale) kan tildeles konsesjon. Tilsynet fremhevet betydningen av å så raskt som mulig få på plass en utleieordning for kraftproduksjon som kan bidra til økt konkurranse i kraftmarkedet.

Det er positivt at det legges opp til en utleieordning som skal være åpen og ikke-diskriminerende, som baseres på gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at ikke bare offentlige selskaper, men også private innenlandske og utenlandske selskaper gis mulighet til å konkurrere om leiekontrakter på like vilkår. Den foreslåtte utleieordningen vil kunne legge til rette for at flere uavhengige aktører kan etablere seg i kraftmarkedet i Norge. På den måten vil utleie av vannkraftproduksjon kunne bidra i positiv retning til å redusere den høye konsentrasjon i markedet og styrke konkurransen.

Konkurransetilsynet understreker viktigheten av at de nødvendige forskriftene utarbeides og blir satt i kraft raskt slik at utleieordningen kommer på plass så tidlig som mulig.

Konkurransetilsynet gjør videre oppmerksom på at en leieavtale for vannkraftproduksjon vil kunne omfattes av meldeplikt og eventuelt inngrep fra konkurransemyndighetene.