Høring – forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.2009

Formålet med lovendringsforslaget fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet er å styrke håndhevelsen av konkurranseloven. For å styrke lempningsprogrammet foreslår departementet å utvide anvendelsesområdet for lempning til også å omfatte straff etter konkurranseloven § 30. I tillegg forelås en begrensning i retten til innsyn i dokumenter som har blitt utarbeidet i forbindelse med en søknad om lempning, slik at den som søker om lempning ikke blir mer eksponert for sivile erstatningssøksmål enn den som ikke søker om lempning.

Endelig har departementet foreslått en bestemmelse som skal styrke vernet om anonymiteten til foretak eller personer som tipser Konkurransetilsynet om overtredelser av konkurranseloven § 10 eller § 11.

Konkurransetilsynet er positiv til lovendringsforslaget.