Høringssvar – utkast til arbeidsgrupperapport om tildeling av varenummer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.12.2008

Utkastet til rapport fra arbeidsgruppen diskuterer i liten grad hvordan offentlig varenummertildeling for legemidler bør eller kan gjennomføres. Det gjøres bare en antagelse om at ressursinnsatsen ved å etablere dette i offentlig regi ikke vil stå i forhold til gevinsten.Konklusjonen synes å være nådd ut fra observasjoner av at tildelingen av varenummer rent faktisk ikke har virket konkurransehemmende, at saksbehandlingstiden er kort og at kostnadene er lave.Videre legges det til grunn at en praktisering av nummertildelingen som hemmer konkurransen sannsynligvis vil være i strid med konkurranseloven. Konkurransetilsynet utelukker ikke at konkurranseloven vil kunne få anvendelse i et slikt tilfelle eller at regelverksendringer kan iverksettes ved oppdagelse av slike konkurransebegrensinger.

Konkurransetilsynet kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at arbeidsgruppens rapport oppfyller det oppdraget som fremgår av stortingsmeldingen eller at den i tilstrekkelig grad underbyggerkonklusjonen om at ressursinnsatsen ved å etablere varenummertildelingen i offentlig regi ikke står i forhold til gevinsten.