Høring – Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2008

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev av 29. oktober 2008, med forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften. Formålet med de foreslåtte endringene er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet å forenkle lovgivningen og bringe den i tråd med utviklingen etter at loven trådte i kraft. Forslagene har sin bakgrunn i en gjennomgang av lovgivningen foretatt av Statens legemiddelverk.

Konkurransetilsynet støtter forslaget om å oppheve begrensingene på forsendelse av reseptfrie legemidler slik at disse nå kan sendes utenfor apotekets naturlige geografiske kundeområde. Dette vil kunne styrke konkurransen for disse legemidlene. Konkurransetilsynet er også positive til at Statens legemiddelverk skal kartlegge ulike modeller for utvidet forsendelse også av reseptpliktige legemidler.

Konkurransetilsynet er positiv til at det foreslås å oppheve forbudet mot markedsføring av priser på legemidler og at forbudet mot indirekte og passiv markedsføring fjernes. Det antas at dette i større grad vil legge til rette for konkurranse på pris. Ettersom regelen i apotekforskriften § 49, som forbyr at dette gjøres på en måte som kan fremme tilfeldig kjøp av legemidler, opprettholdes, er Konkurransetilsynet imidlertid i tvil om rekkevidden av regelendringene. Det bør derfor vurderes om denne bestemmelsen kan endres slik at det blir klarere på hvilken måte apotekene kan ta i bruk prisreklame og andre virkemidler i sin markedsføring.

Det antas at apotekene har en betydelig egeninteresse i å fremstå som en faghandel, og ved å fjerne bestemmelsen kan man legge til rette for økt konkurranse på tilgrensende produktmarkeder, samtidig som de faglige kravene til omsetning av legemidler ivaretas. Dette vil kunne kommeforbrukerne til gode gjennom økt priskonkurranse, både mellom de ulike apotekene og mellom apotek og andre markedsaktører på tilgrensende produktområder.