Høring – forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forslaget til ny forskrift erstatter gjeldende forskrift av 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. De endringene som foreslås er i hovedtrekk:

   i) Krav til bud, budfrister og budgiving   ii) Auksjon som fordelingsform for kvoten for issalat   iii) Oppheving av krav til bankgaranti for nykommere vedr. ostekvote   iv) Forenkling i fordeling mellom kjøttslag i kvotene for import av viltkjøtt   v) Redusert tollsats innenfor WTO-kvoten for storfekjøtt

Konkurransetilsynets merknader er angitt i vedlegget til høyre, og vil i hovedsak vedrøre punktene i) til iii).