Høring – Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.2008

Selv om gjennomføringen av tjenestedirektivet i norsk rett ikke får noen direkte konsekvenser for konkurranselovgivningen og praktiseringen av denne, vil Konkurransetilsynet likevel knytte noen mer generelle kommentarer til høringsbrevet og -notatet fra Nærings- og handelsdepartementet.

Tjenestedirektivet vil kunne bidra til å redusere etableringsbarrierene mellom ulike medlemsland med hensyn til etablering av tjenestevirksomhet.Konkurransen fra utenlandske tjenesteforetak kan i mange tilfeller være et substitutt for manglende konkurranse i hjemmemarkedet og vil bidra til at forbrukerne har flere tilbydere å velge mellom. Forholdene legges bedre til rette for økt kjøp og salg av tjenester over landegrensene, noe som vil bidra til å styrke konkurransen på området. Konkurransetilsynet stilte i en tidligere høringsuttalelse til Europakommisjonens forslag til rammedirektiv for tjenester fra 11. mars 2004 seg således positiv til forslaget til nytt tjenestedirektiv.