Høring – utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.2008

Departementet foreslår å gjøre konkurranseloven gjeldende på Svalbard gjennom vedtakelsen av en forskrift med hjemmel i konkurranseloven § 5 tredje ledd. Fordi Svalbard er unntatt fra EØSavtalens virkeområde, foreslås det at bestemmelser i konkurranseloven som regulerer forholdet til EØS-avtalen, ikke gjøres gjeldende på Svalbard. På grunn av de særlige forholdene på Svalbard, bes det spesielt om høringsinstansenes vurdering av om det eventuelt er forhold som tilsier at kun

deler av konkurranseloven gis anvendelse, eller om det bør gjøres særlige stedlige tilpasninger ved lovens innføring på Svalbard.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at når det først er lagt til rette for konkurranse mellom ervervsdrivende på Svalbard, bør det særlige grunner til for at konkurranseloven ikke skal gjøres gjeldende. Konkurransetilsynet kan på generelt grunnlag ikke se at det foreligger slike særlige grunner som tilsier at konkurranseloven ikke skal innføres på Svalbard.