Høring – NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.06.2008

Konkurransetilsynet viser til Finansdepartementets høringsnotat vedrørende utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet.

For å skjerme frivillig virksomhet mot konsekvensene av en eventuell utvidelse av

avgiftsgrunnlaget som breddemodellen innebærer, anbefaler høringsutvalget en forhøyelse av den særskilte registreringsgrensen for veldedige og allmennyttige organisasjoner fra dagens 140 000 kr til 300 000 kr. Utvalget foreslår også at det etableres en frivillig registreringsordning for de organisasjonene som etter utvalgets modell vil få en avgiftspliktig omsetning mellom 140 000 og 300 000 kr.

Konkurransetilsynet støtter de vurderingene som utvalget har gjort vedrørende ivaretakelsen av hensynet til konkurransenøytralitet ved en eventuell innføring av de ovennevnte regelendringene. Tilsynet har ingen øvrige merknader til høringsnotatet.