Høringsuttalelse – varsel om vedtak i markedene for LLUB og bredbåndsaksess

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.08.2008

Konkurransetilsynet viser til Post- og teletilsynets hjemmeside, www.npt.no, vedrørende varsel om vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling med pålegg om særskilte forpliktelser mot Telenor ASA i grossistmarkedene for full og delt tilgang til faste aksessnett (LLUB) og bredbåndsaksesstjenester.

Konkurransetilsynet anser at hensynet til forutsigbarhet for aktørene i markedet bør tillegges vekt ved valg av metode for prisregulering. Konkurransetilsynet er også av den oppfatning at det er nivået på tilgangsprisen og derigjennom indirekte prisene på sluttbrukertjenester som har størst betydning, og ikke hvilken metode som benyttes for å komme frem til den aktuelle prisen. På bakgrunn av det ovennevnte finner Konkurransetilsynet at prisregulering basert på historiske kostnader er hensiktsmessig innenfor varselets tidshorisont.