Høring – forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.08.2008

Høringssvaret er gitt til Landbruks- og matdepartementet på bakgrunn av forslaget til ny forskrift som erstatter gjeldende forskrift av 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. De endringene som foreslås i forskriften er i hovedtrekk:

 i) Krav til bud, budfrister og budgiving

 ii) Auksjon som fordelingsform for kvoten for issalat

 iii) Oppheving av krav til bankgaranti for nykommere vedr. ostekvote

 iv) Forenkling i fordeling mellom kjøttslag i kvotene for import av viltkjøtt

 v) Redusert tollsats innenfor WTO-kvoten for storfekjøtt

Konkurransetilsynets merknader vil i hovedsak vedrøre punktene i) til iii).

Konkurransetilsynet av den oppfatning at kvoter bør fordeles gjennom auksjon. Generelt er konkurranse et virkemiddel som skal fremme samfunnsøkonomisk effektivitet. Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. For å legge til rette for størst mulig verdiskaping er det viktig at de mest effektive importørene også får tildelt rettene til import, dvs. importkvotene.

Konkurransetilsynet stiller seg positiv til forslaget om at kvoten for issalat/isbergsalat fra EU fordeles gjennom auksjon som fordelingsform. Departementet foreslår imidlertid at hele kvoten på 600 tonn forbeholdes industrien. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at å forbeholde kvoten til en bestemt type aktører og anvendelse, er en bestemmelse som bidrar til å svekke målsettinger knyttet til verdiskaping og samfunnsøkonomisk effektivitet.

Konkurransetilsynet har ingen innvendinger til at kravet om bankgaranti for nykommere i forhold til ostekvoten oppheves. Dette vil bidra til en administrativ forenkling både for forvaltningen og for importørene. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at auksjonerte ostekvoteandeler ikke vil medføre en større administrativ byrde enn hva som er tilfelle for de øvrige auksjonerte kvotene. Siden importert ost er en relativt heterogen produktgruppe, kan det vurderes å dele kvoten opp i mer homogene undergrupper som auksjoneres hver for seg.