Høring – forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2008

I høringsnotatet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er Konkurransetilsynet bedt om kommentarer på utkast vedrørende forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt.

I høringsnotatet foreslås unntak fra konkurranseloven §§ 10 og 11 for samarbeid mv. mellom veterinærer eller deres organisasjoner som er nødvendige for å oppfylle kommunenes ansvar for en veterinærvaktordning etter dyrehelsepersonelloven.

Konkurransetilsynet ser det som mest hensiktsmessig at det gis en kortvarig unntaksforskrift for å unngå at gjennomføringen av avtalen kommer i strid med konkurranseloven.

Konkurransetilsynet mener at den foreslåtte ordlyden i forskriftsforslaget §2 kan virke noe upresist. Konkurransetilsynet har foreslått en ny ordlyd som klarere får frem at unntaket gjelder gjennomføring av gjeldende rammeavtale.

Forhandlinger om ny rammeavtale innledes 1. september 2008. Konkurransetilsynets vurdering er at det derfor må utredes om det er behov for unntak fra konkurranseloven for å sikre at kommunenes ansvar for en veterinærvaktordning etter dyrehelsepersonelloven oppfylles.