Høring – EU-kommisjonens hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten artikkel 81 og 82

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.2008

Kommisjonens hvitbok om privat håndheving i konkurransesaker ble vedtatt den 2. april 2008. Fornyings- og aministrasjonsdepartementet (FAD) har bedt Konkurransetilsynet kommenterer forslagene i hvitboken. FAD har bedt om at Konkurransetilsynet ser særlig på de materielle erstatningsrettsspørsmål som er omtalt i hvitbokens pkt. 2.4 til 2.6.3.

Hele høringssvaret leser du her