Høring – forskrift til ny lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsvirksomhet (omstillingslova)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.05.2008

Nærings- og Handelsdepartementet sendte ut et høringsbrev den 31. mars 2008 om høring av forslag til forskrift om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på meldeplikten ved nedlegging av næringsvirksomhet. Loven og forskriften er forventet å tre å i kraft 1. juli 2008.

Konkurransetilsynet har som høringsinstans gitt enkelte kommentarer til forskriften på bakgrunn av sin erfaring med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter konkurranseloven.

Konkurransetilsynet påpeker i sitt høringssvar enkelte avvik mellom forskriftens regler om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og konkurranselovens §§ 28 og 29. Videre påpekes det at det for effektiv inndriving av slike krav, etter vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, både er nødvendig og hensiktsmessig å ha direkte hjemmel i lov om tvangskraft. Endelig gis det enkelte kommentarer til lempningsadgangen og informasjonstiltak i forbindelse med lovens ikrafttredelse.