Høring – konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2008

Konkurransetilsynet har to kommentarer til Miljøverndepartementets forslag til nasjonal allokeringsplan (NAP) for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 2008-2012.

Konkurransetilsynet understreker først at det er uheldig at Norge legger seg på en strengere linje enn andre europeiske land når det gjelder kvotetildeling til nye virksomheter. Miljøverndepartementet foreslår at all ny virksomhet må betale for utslippskvoter. Andre land velger å sette til side en kvotereserve for nykommere.

Tilsynet stiller seg for det andre undrende til prinsippet om at nye gasskraftverk er unntatt kvotekjøp. Konkurransetilsynet har tidligere sluttet seg til regjeringens målsetting om å arbeide for at EUs kvotesystem etter 2012 skal baseres på at det ikke tildeles vederlagsfrie kvoter, og at alle kvotepliktige må betale full markedspris for utslippskvoter.

Les også Konkurransetilsynets høringsuttalelse Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser  fra 11. april 2007.