Høring – EU-kommisjonens grønnbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten art. 81 og 82

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.02.2006

Grønnboken og det interne arbeidsdokumentet fra Kommisjonen (Commission Staff Working Paper) redegjør for mulige hindringer for et mer effektivt system for erstatningssøksmål for overtredelser av EF-traktaten artikkel 81 og 82. Videre fremsettes ulike forslag for å løse disse problemene. Høringsuttalelsen inneholder Konkurransetilsynets merknader til forslagene i grønnboken.