Høring – kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.2004

I høringsnotatet fra Finansdepartementet foreslås det at reglene om merverdiavgift skal endres slik at utenlandske tilbydere av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon skal beregne norsk merverdiavgift når slike tjenester leveres til alle andre enn de som allerede betaler i dag. Utenlandske tilbydere, som ikke har fast forretningssted i Norge, fritas fra å betale merverdiavgift ved salg til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet. Videre foreslås det i høringen at en norsk tilbyder ikke må beregne norsk merverdiavgift når mottaker av disse tjenestene er hjemmehørende i utlandet, Svalbard eller Jan Mayen.

Hensikten med departementets forslag er å sikre et nøytralt regelverk for merverdiavgift for internasjonale ekomtjenester, slik at verken dobbel avgift (samme tjeneste avgiftsbelegges i to land) eller null avgift (tjenester avgiftsbelegges ikke i noe land) vil forekomme. 

Konkurransetilsynet er klar over problemet i dagens regelverk og har ved en tidligere anledning vært i kontakt med departementet etter en klage fra en norsk aktør.

Tilsynet er enig i departementets vurdering av at dagens system skaper uheldige konkurransevridninger i disfavør av norske tjenesteytere og teleoperatører. Etter tilsynets oppfatning, er det generelt viktig at aktører kan opptre innenfor et regelverk

som ikke skaper uheldige konkurransevridninger, både innad i Norge og internasjonalt.

Nøytralitet bør derfor tilstrebes, og tilsynet støtter forslagene fra departementet.