Høring – Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.2003

Høringsuttalelse – Forslag om endring av forskrift av 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119).

Tekst i uttalelsen:

Vi viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) datert 7. februar og 17. februar 2003, som begge viser til høring om endring av ovennevnte forskrift fra Finansdepartementet (FIN). AAD ber Konkurransetilsynet gi sitt svar på høringen innen 14. mars 2003. BakgrunnHelsetjenester er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på omsetning av tjenester. Dette unntaket er nærmere avgrenset i forskrift av 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119). Tjenester nærmere definert i helselovgivningen, akupunktur og homøopati er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. I tillegg er alternativ behandling utført av autorisert helsepersonell unntatt. Høringsnotatet påpeker at det siste punktet er uheldig og medfører ulik avgiftsbehandling av like tjenester. Videre sies det at -for tjenesteområder innenfor alternativ behandling er det derfor behov for en nærmere vurdering av ytterligere unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten.- Som oppfølging av Aarbakke-utvalgets innstilling (NOU 1998:3 Alternativ medisin) la Regjeringen fram Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Et av forslagene i denne odelstingsproposisjonen går ut på at det opprettes en registerordning for utøvere av alternativ behandling. Høringsnotatet sier at dersom en slik registreringsordning opprettes, vil unntak fra merverdiavgiftsplikten kunne knyttes opp mot denne. Å knytte avgiftsfritaket opp mot et slikt register vil ikke kunne igangsettes før registeret eventuelt er operativt etter ikrafttredelse av loven. I samråd med Helsedepartementet (HD) har derfor FIN foreslått at merverdiavgiftsunntaket allerede nå utvides. Det fremgår at det er lagt vekt på følgende kriterier for å gi avgiftsfritak: 1.       Behandlingsformen har stor utbredelse (sett i både internasjonal og nasjonal sammenheng)2.       Behandlingsformen har vitenskapelig belegg eller er basert på systematisk kunnskap3.       Behandlingsformen er allerede regulert i andre land 4.       Behandlingsformen anvendes av autorisert helsepersonell eller i helsetjenesten. På bakgrunn av en helhetlig vurdering av disse momentene har HD foreslått at følgende behandlingsformer unntas merverdiavgiftsplikten: Osteopati, naprapati, soneterapi og ernæringsterapi og urtemedisin. Den 8. januar 2003 sendte Konkurransetilsynet et brev til AAD. I dette brevet ber tilsynet, med hjemmel i konkurranseloven § 2-2 d), om at det utarbeides retningslinjer for vurdering av hvilke helsetjenester som skal være unntatt fra merverdiavgiftsplikten. De kriteriene HD har lagt til grunn i sin vurdering i denne sammenheng, oppfyller i tilstrekkelig grad den objektivitet og etterprøvbarhet Konkurransetilsynet etterlyste i sitt brev.  For øvrig støtter Konkurransetilsynet Finansdepartementets vurdering at det er uheldig at alternativ behandling utført av autorisert helsepersonell er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Utover dette har Konkurransetilsynet ingen merknader.