Høring – forslag til forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.05.2003

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) brev av 24. april 2003 vedlagt høringsbrev fra Post- og teletilsynets (PT) vedrørende forslag til forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften).

Tekst i uttalelsen:

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) brev av 24. april 2003 vedlagt høringsbrev fra Post- og teletilsynets (PT) vedrørende forslag til forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften).

Bakgrunn for forslaget til ny nummerforskrift er implementering av nye rettsakter på området for elektronisk kommunikasjon i EU. Gjennom forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon  med tilhørende forskrifter skal disse rettsaktene tas inn i norsk rett. Forslaget til ny nummerforskrift er i stor grad en videreføring fra dagens nummerforskrift (av 2. juni 1997) med noen mindre endringer for nummerreguleringen. Formålet med forskriften er å sikre at de begrensede nummerressursene forvaltes på en effektiv og ressursbesparende måte og er i så måte i tråd med formålet i konkurranseloven om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Nummerressurser kan i mange tilfeller være av stor konkurransemessig betydning og forskriften skal sikre at tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester får lik tilgang til slike ressurser. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at nummerforskriften i hovedsak ivaretar hensynet til ovennevnte momenter. Den 5-sifrede nummerserien er en meget begrenset ressurs som PT legger stor vekt på å sikre en effektiv, objektiv og rettferdig forvaltning av. Konkurransetilsynet har i tidligere høringsuttalelser stilt spørsmål ved den prissetting som PT legger opp til ved tildeling av 5-sifrede nummer til kommersielle formål.[1] I det nye forslaget om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester videreføres dagens ordning om at numrene deles inn i ulike priskategorier etter antatt markedspris. Konkurransetilsynet mener at for å sikre en effektiv ressursutnyttelse, bør den knappe ressursen tildeles den etterspørrer som har høyest betalingsvilje for ressursen. Ved å benytte et auksjonsprinsipp blant de bedrifter som har søkt om å få tildelt det aktuelle nummer, vil man i stedet for antatt markedsverdi oppnå en mer reel markedsverdi og en mer effektiv ressursutnyttelse. Utover dette har Konkurransetilsynet ingen merknader.[1]  Blant annet brev fra Konkurransetilsynet til PT av 28. juli 1998.