Høring – endringer i nemndstrukturen i likningsforvaltningen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2003

Konkurransetilsynet viser til brev fra Finansdepartementet av 29. april 2003, vedlagt Skattedirektoratets rapport om nemndstrukturen i likningsforvaltningen. Høringsinstansene bes komme med merknader innen 1. august 2003. I rapporten foretas en gjennomgang av eksisterende nemndstruktur. Det viser seg at likningskontorene påføres betydelig merarbeid og omkostninger ved å måtte forholde seg til flere liknings- og overlikningsnemnder, samtidig som nemndene i små kommuner har sjeldne møter og behandler få saker per møte. Omfanget av personer som er involvert i nemndarbeid kan dessuten synes uforholdsmessig stort i forhold til oppgaven de skal ivareta. Snr. 2003/398