Høring – Indeksprissystemet for visse generiske legemidler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.01.2003

Vi viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. januar 2003, og brev fra Helsedepartementet av 20.12.2002 som inneholder høring om endring av diverse forskrifter i samband med innføring av indeksprissystem for visse generiske legemidler.

Tekst i uttalelsen:

Vi viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. januar 2003, og brev fra Helsedepartementet av 20.12.2002 som inneholder høring om endring av diverse forskrifter i samband med innføring av indeksprissystem for visse generiske legemidler.  Indekspris går i korthet ut på at alle legemidler som befinner seg i én byttegruppe, skal ha samme pris – indeksprisen. En byttegruppe er en gruppe av legemidler som Statens legemiddelverk har fastsatt er innbyrdes utbyttbare. Indeksprisen vil være et veid gjennomsnitt av prisene på legemidlene i byttegruppen. Konkurransetilsynet har tidligere utalt seg om indeksprissystemet i vårt brev av 9. september 2002. I denne høringsrunden var det endring av apotekloven og legemiddelloven som var på høring, men Konkurransetilsynet leverte en høringsuttalelse som også omhandlet temaer som er diskutert i denne høringsrunden om forskriftsendringer. Det synes som om det i stor grad er tatt hensyn til tilsynets kommentarer til høringen om endring av apotekloven og legemiddelloven.  For det første, dersom legen reserverer seg mot generisk bytte vil apoteket kunne få dekket forskjellen mellom indekspris og maksimal utsalgspris i apotekene (AUP).  For det andre, dersom pasienten/kunden motsetter seg bytte, vil pasienten/kunden selv måtte betale mellomlegget beskrevet i avsnittet over. Denne merbetalingen vil ikke inngå i blåreseptordningen, noe som medfører at merbetalingen ikke er med i beregningsgrunnlaget for utsteding av frikort. Dette er i tråd med de forslagene Konkurransetilsynet fremmet. Vi påpekte også at legen har lite insentiv til å skrive ut det billigste legemiddelet. For å sikre at legens eventuelle reservasjon mot bytte er faglig begrunnet, foreslås en endring i forskrift om pasientjournal, som pålegger legen å nedtegne begrunnelsen for reservasjon i pasientjournalen. Etter forrige høringsrunde, ble legemiddelloven endret, slik at alt annet enn samtidige rabatter er forbudt for legemidler. 

KonklusjonI denne høringen er pasientens/kundens insentiver hensyntatt, gjennom at kundens reservasjon får økonomiske konsekvenser for kunden selv. Samtidig er regelverket rundt legens rekvirering innskjerpet for å søke å sikre at billigste preparat rekvireres. Dette tar bort noen av de uheldige virkningene ved tredjepartsfinansiering, samtidig som det – etter vårt syn – tas hensyn til lik mulighet for medisinsk behandling. Konkurransetilsynet mener at dette forslaget vil bedre mulighetene for generikapreparater til å komme inn på markedet, og derigjennom bedre konkurransen på legemiddelmarkedet. Utover dette har ikke Konkurransetilsynet noen merknader.