Høring – forslag om endringer om interkommunalt samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.04.2003

Forslag om endringer i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper – interkommunalt samarbeid.

Brevtekst:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) foreslår å inntil videre oppheve plikten til å omorganisere interkommunale virksomheter, organisert etter kommuneloven §27 og som er egne rettssubjekter, til interkommunalt selskap (IKS).

Begrunnelsen er at loven om interkommunale virksomheter er tilpasset virksomheter med et forretningsmessig preg. Likevel kan også virksomheter med klart forvaltningspreg være organisert som egne juridiske personer. KRD planlegger en utredning angående organisering av interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgaver i nær fremtid, og ønsker ikke å pålegge virksomheter som er egne juridiske personer å reorganisere i forkant av en slik utredning.

Konkurransetilsynet legger til grunn at KRD som del av sin fremtidige utredning klargjør hvilke kriterier som skal avgjøre om en interkommunal sammenslutning er forretnings- eller forvaltningspreget. Tilsynet vil ellers komme tilbake med en nærmere vurdering av hvilken organisasjonsform som fra et konkurransemessig synspunkt egner seg best ved interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgaver.

Tilsynet har ellers ingen merknader til høringsforslaget.