Høring – forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.12.2003

Forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Høringsteksten:

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 15. november 2002 som var vedlagt Landbruksdepartementets høringsnotat om ovennevnte.

Høringsforslaget gjelder endringer i forskrift av 18. desember 2000 nr. 1315 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Forskriften omfatter ordningene med individuelle eller generelle reduksjoner i tollsatser for å legge til rette for import av landbruksprodukter til industri og forbrukere, som supplement til den norske produksjonen. Forskriftsendringene som foreslås har ikke nevneverdig materielt innhold, men vil i første rekke lovfeste praksis eller klargjøre gjeldende regelverk.

Konkurransetilsynet stiller seg positiv til de foreslåtte endringene som kan bidra til å forenkle regelverket på området, og har forøvrig ingen merknader til høringen.