Høring – NOU 2001:32 Rett på sak – forslag til ny tvistelov

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.11.2002

Konkurransetilsynet skal kontrollere at konkurranselovens forbud overholdes, og tilsynet kan treffe vedtak om inngrep mot konkurranseskadelig atferd og bedriftserverv. Det er i første rekke saker som gjelder spørsmålet om forbudene i konkurranseloven er overtrådt som kan underlegges en fullstendig domstolsprøvelse. I sivilprosessen vil slike saker normalt omfatte en påstand om avtalers ugyldighet, og eventuelt et krav om erstatning, jf konkurranseloven § 5-1. En sivil sak vedrørende håndheving av konkurranseloven kan også fremmes ved at tredjemenn krever erstatning som følge av brudd på lovens forbud, for eksempel forbrukere som lider økonomisk tap som følge av et ulovlig prissamarbeid, jf konkurranseloven § 3-1. Snr. 2002/453.