Høring: Endringer i lov om enerett til firma- og andre forretningskjennetegn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.05.2002

Konkurransetilsynet er bedt om å avgi høringsuttalelse til forslaget om endringer i firmaloven, herunder registreringsordningen for firma. Høringsfristen er satt til 1. juni 2002.

I NHDs høringsbrev av 4. mars 2002 fremgår at bakgrunnen for endringsforslagene er behovet for å foreta etterkontroll av nåværende firmalov av 1985 samt at Varemerkeutredningen II har tatt opp at forholdet mellom varemerkelovgivningen og firmalovgivningen må harmoniseres bedre. I høringsbrevet skriver NHD at det blant annet ønskes synspunkter på forslaget om å oppheve Foretaksregisterets kontroll av særpreg og forslaget om at firma må oppfylle varemerkelovens særpregskrav for å få vern mot andre kjennetegn.

Rett til firma gir, i likhet med varemerkerettigheter, innehaveren et særlig vern i forhold til andres bruk/registrering av forvekselbart firma. I en rekke tilfeller brukes firmaet også som virksomhetens kjennetegn for sine varer eller tjenester. Rettigheter knyttet til firma/kjennetegn er blant annet ment å skulle beskytte mot visse former for konkurranse. Det vil derfor kunne oppstå et motsetningsforhold mellom konkurranseretten og firmaretten/kjennetegnsretten ved at rettigheter som springer ut av sistnevnte har en konkurransebegrensende effekt. Spesielt skal nevnes nylig deregulerte markeder hvor en tidligere monopolbedrifts enerett knyttet til firma som kjennetegn for varer/tjenester kan utgjøre en etableringshindring for potensielle konkurrenter i markedet. Dette gjør seg spesielt gjeldende dersom det aktuelle firma/kjennetegn er lite særpreget (distinktivt) f. eks ved å være generisk eller beskrivende i karakter og det ikke finnes gode alternative begrep til bruk i markedsføringen av den nye vare/tjeneste.

Konkurransetilsynet støtter forslaget om å oppheve særpregskravet som registreringsvilkår. Fra et konkurranserettslig perspektiv vil det videre være en fordel, slik som foreslått, at særpregskravet (som vilkår for å oppnå firmavern) innholdmessig er det samme som for varemerker slik at et firma for å oppnå vern mot forvekselbare firma og varemerker må oppfylle det strengere særpregskravet i varemerkeloven § 13. At særpreg fortsatt vil ha betydning for vurderingen av vernets omfang (i forhold til andre firmanavn og kjennetegn) bør etter tilsynets oppfatning fremgå av lovteksten.

For øvrig har Konkurransetilsynet ingen merknader.