Høring – forslag til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.08.2002

Konkurransetilsynet viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) av 3. juni 2002 med vedlegg av høringsbrev fra Landbruksdepartementet (LD) om ovennevnte.

Vi er tidligere blitt forelagt LDs utkast til høringsnotat om endringer i konsesjonsloven, jf. AADs brev av 10. april 2002. Da det ikke er foretatt vesentlige endringer i høringsnotatet etter den interne høringsrunden, er våre merknader i denne omgang i hovedsak de samme som i vårt brev av 15. april 2002. Kopi av brevet følger vedlagt. Økt konsesjonsfrihet og forenklet regelverk LD foreslår i høringsnotatet at det innføres økt konsesjonsfrihet og et forenklet regelverk ved erverv av fast eiendom. Den nye loven vil gjelde både landbrukseiendom og ander typer eiendom. Endringsforslagene fører imidlertid til at loven i hovedsak vil få praktisk betydning ved erverv av ubebygde landbruksarealer og større bebygde landbrukseiendommer.Utformingen og håndhevingen av konsesjonsregelverket vil kunne påvirke omsetteligheten av fast eiendom, og dermed tilbuds- og etterspørselsforholdene i eiendomsmarkedet. Konsesjons-myndighetenes inngripen, for eksempel gjennom å avslå konsesjoner, setter vilkår for å gi konsesjon eller gjennom priskontroll, kan sette markedsmekanismen mer eller mindre ut av spill.Konkurranetilsynet vil påpeke at for de fleste goder vil bruk av markedet, uten inngrep fra myndighetenes side, være det mest hensiktsmessige middelet for å oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. Gjennom omsetning i et fritt marked vil godet tilfalle kjøper med høyest betalingsvilje, som normalt også vil være den som best kan nyttiggjøre seg ressursen. Etter vår vurdering taler dette for at myndighetene i størst mulig utstrekning bør legge til rette for at kjøp og salg av eiendommer også kan foregå i et fritt marked. Vi stiller oss derfor positive til de forelåtte endringer som går ut på å øke konsesjonsfriheten, og dermed heve terskelen for konsesjonsplikt. Vi vil videre fremheve, slik også LD gjør, at behandling av konsesjonssøknader og håndhevingen av konsesjonsregelverket medfører betydelige kostnader for det offentlige. Samtidig vil konsesjonsregelverket påføre selger og kjøper av eiendom en ulempe i form av økte transaksjonskostnader, bl.a. ved at en overdragelse tar lengre tid og blir mer usikker for partene. Regelverket medfører følgelig kostnader både for avtalepartene og det offentlige. Etter tilsynets mening er det viktig at konsesjonsreglene ikke er unødig kompliserte og kostnadskrevende for borgerne og for de myndigheter som håndhever regelverket. Vi mener derfor det er vesentlig at man i den nye loven avskaffer konsesjonsplikt der erfaring tilsier at det rent unntaksvis vil være aktuelt å nekte eller stille vilkår for konsesjon. Vi er for øvrig enig med LD i at man for å forenkle regelverket innarbeider i lovteksten de sentrale unntaksbestemmelser i gjeldende forskrifter (se høringsnotatet på side 10). Nærmere om de enkelte forslag i høringsnotatet Erverv av ubebygde enkelttomter og andre ubebygde arealer som ikke er landbruksarealerDet fremgår av høringsnotatets kap. 5.3.3. at gjeldende konsesjonslov (§ 5 første ledd) innebærer at erverv av ubebygd enkelttomt til bolig- eller fritidsformål i hovedsak skjer uten konsesjonsbehandling. Det følger imidlertid av bestemmelsen at erververen, ektefelle eller barn under 18 år samlet, ikke konsesjonsfritt kan erverve eller feste mer enn en tomt til bolig og en tomt til fritidsformål i samme kommune. Per i dag utløser derfor erverv av flere tomter til samme formål i samme kommune konsesjonsplikt. Ifølge høringsnotatet er omfanget av slike konsesjonssaker ikke ubetydelig.LD foreslår i høringsnotatet at konsesjonsfriheten for enkelttomter utvides til å gjelde uavhengig av hvor mange tomter familien eier fra før. Ifølge departementet bør endringen gjelde uavhengig av reguleringsstatus for angjeldende tomt. LD foreslår at det oppstilles som vilkår for konsesjonsfrihet at tomta skal bebygges innen 5 år (se forslag 2 på s. 22 i høringsnotatet). Det er bl.a for å sikre at fortetting skal være mulig og at etabler