Høring – tollnedsettelser for landbruksvarer- import av reinkjøtt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.07.2002

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 12. juli 2002, som var vedlagt Landbruksdepartementets høringsbrev av 9. juli 2002 om ovennevnte.

BakgrunnIfølge Landbruksdepartementets høringsbrev innebærer Reindriftsavtalen for 2002/2003 at det ikke skal fastsettes målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2002/2003. Det fremgår videre av høringen at det tollbaserte importvernet endres slik at det nå skal fastsettes importkvoter for reinkjøtt (helt slakt). LD legger opp til at kvotene fordeles ved auksjon. For å innføre de ovennevnte reguleringer er det behov for endringer i forskriftene om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Bakgrunnen for endringene fremgår av St.prp. nr. 58 (2001-2002) Om reindriftsavtalen 2002 og 2003 (kap. 5) hvor det står at: «formålet med omleggingen av pris- og importbestemmelsene for reinkjøtt og levende rein er å legge til rette for å utvikle høykvalitets- og høyprisprodukter av reinkjøtt, uten begrensninger i administrativt fastsatte priser. På denne måten vil man stimulere til en størst mulig verdiskaping i næringen.» Konkurransetilsynets merknaderFør inneværende avtaleår har det i perioder med administrative tollnedsettelser ikke vært lagt kvantitative begrensninger i form av kvoter på import av reinkjøtt og rein. Vi vil påpeke at dersom kvotene i det nye regimet fastsettes slik at importen begrenses, vil omleggingen bety at innenlandske aktører vil møte redusert importkonkurranse og dermed få et styrket importvern. Dersom det i utgangspunktet er svak konkurranse i Norge i ett eller flere av de berørte markeder, kan innføring av kvoter legge til rette for utnyttelse av markedsmakt. Det vil igjen kunne gi seg utslag i et samfunnsøkonomisk effektivitetstap som følge av redusert tilbud og økte priser på rein/reinkjøtt. Siden målprisen på reinkjøtt fjernes samtidig som det innføres kvoter for import av reinkjøtt til nedsatt tollsats, øker muligheten for utnyttelse av markedsmakt ytterligere. Konkurransetilsynet har ikke gjort spesifikke undersøkelser for å kartlegge konkurranseforholdene når det gjelder kjøp og salg av rein og reinkjøtt, men legger til grunn at gjennomføringen av de foreslåtte endringene vil bidra til å hemme konkurransen i markedet og muligens føre til en dårligere utnyttelse av samfunnets ressurser. Vi er derfor kritisk til endringene. På generell basis mener tilsynet at det er bedre å bruke toll som et handelsproteksjonistisk tiltak enn kvoter. Det er fordi kvoter øker faren for skadelig utnyttelse av markedsmakt. Toll derimot, setter en effektiv begrensning på aktørenes mulighet til å utnytte markedsmakt. Som tidligere nevnt er en av målsettingene med å innføre kvoter og fjerne målpriser, å utvikle reinkjøtt til et høyprisprodukt. Vi ser det som uheldig at myndighetene innfører etableringshindringer og konkurransebegrensninger for at markedsaktørene i en næring skal kunne utnytte markedsmakt ved å øke prisene, særlig fordi konkurranse trolig er et bedre virkemiddel for å utvikle nye kvalitetsprodukter. Dette skyldes at konkurranse normalt sett stimulerer aktørene til å konkurrere på flere parameter enn pris, som for eksempel kvalitet og utvikling av nye produkter. Samtidig kan konkurranse øke insentivene til kostnadseffektivisering, og gjøre næringen mer livskraftig på sikt. Tilsynet har merket seg at det er betydelige problemer relatert til reindriftsnæringen. Det gjelder både svakt økonomisk resultat for næringen og for høyt antall rein i forhold til beiteressursene. Samtidig er reindrift ansett for å være av stor betydning for det samiske samfunn. Dersom det av samepolitiske hensyn anses som nødvendig med tiltak for å få opp lønnsomheten i reindriftsnæringen, ber vi om tiltakene innrettes slik at de i min