Høring- utkast til lov om elektronisk kommunikasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.09.2002

Konkurransetilsynet har i brev av 6. september 2002 uttalt seg om høringsnotatet om og utkastet til ny lov om elektronisk kommunikasjon.

Konkurransetilsynet ser positivt på en gradvis overgang fra sektorbasert regulering til en regulering basert på de generelle konkurransereglene. Konkurransetilsynet har i denne forbindelse uttalt at formålsparagrafen i den nye loven, slik den er foreslått i utkastet, bør endres slik at den ligger tettere opp mot formålet bak de generelle konkurranserettslige reglene. Tilsynet foreslår derfor at formålet om å sørge for en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser på området for elektronisk kommunikasjon inngår i formålsparagrafen i den nye loven.  Overgangen innebærer blant annet at metoden for konkurransemessige vurderinger i teleretten harmoniseres med metodene som brukes i den generelle konkurranseretten.  For det første vil vurderingene av om det forligger sterk markedsstilling i teleretten tilnærmes den konkurranserettslige vurderingen av om det foreligger markedsmakt. Konkurransetilsynet har i den forbindelse utalt seg om høringsnotatets generelle drøftelse av begrepet sterk markedsstilling og mer spesielt om innholdet i begrepet kollektiv markedsmakt. For det andre vil avgrensningen av relevante markeder i teleretten vil gjennomføres etter konkurranserettslige metoder, men slik at behovet for sektorspesifikk vil ha betydning for avgrensningen. Behovet for sektorspesifikk regulering vil være av stor betydning for vurderinger og vedtak truffet etter ny lov om elektronisk kommunikasjon. Konkurransetilsynet har derfor understreket at det er svært viktig at konkurransemyndighetene, under sin konkrete behandling av enkeltsaker, ikke på noen måte blir bundet av vurderinger eller vedtak truffet av myndighetene for elektronisk kommunikasjon med hjemmel i den nye loven. Dette bør framgå klart av den nye loven. Konkurransetilsynet er dessuten positiv til forslaget om å utveksle taushetsbelagt informasjon mellom konkurransemyndighetene og myndighetene for elektronisk kommunikasjon. Tilsynet mener dette er nødvendig for å sikre samarbeidet mellom myndighetsorganene.