Høring – Forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2002

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 8. januar 2002 vedrørende ovennevnte.

Forslagene gjelder opphevelse av Nemnda for teknisk sprit og avvikling av ordningen med kjøpetillatelser og kvoter for desinfeksjonssprit. Videre foreslår vi å oppheve lov 24. juni 1931 om avgift på skjenking på bevertningssteder av alkoholholdige drikkevarer under henvisning til at denne loven ikke lenger er i bruk.Konkurransetilsynet kan ikke se at endringene får noen konkurransemessige virkninger og har derfor ingen merknader til forslagene.