A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.10.2017

Konkurransetilsynet har kommet til at Insula AS’ oppkjøp av Maritim Food AS tillates.

Konkurransetilsynets har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.