A2023-3 – Industrikran Holding AS / Industrikran Norge AS – Munck Cranes AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.05.2023

Konkurransetilsynet mottok 25. mai 2023 anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med Industrikran Holding AS/Industrikran Norge AS sitt potensielle erverv av virksomheten i Munck Cranes AS dets konkursbo.

På bakgrunn av opplysninger i saken har Konkurransetilsynet kommet til at det ikke kan gjøres unntak for gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet kan ikke se at det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller samfunnet for øvrig, som en direkte følge av gjennomføringsforbudet.