A2009-37 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Autolink AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.09.2009

Bakgrunnen for klagen etter konkurranseloven § 11 er at Autolink i en periode innførte et såkalt ”hentegebyr” for å hente nye biler fra Autolinks lager i Drammen for transport til bilforhandler i Norge. Gebyret ble kun ilagt dersom det ble brukt andre transportører enn Autolink eller Auto Transport Service (ATS) .I tillegg anmoder klagerne om at tilsynet undersøker nærmere om det kan ha pågått eller fortsatt pågår konkurranseskadelig samarbeid mellom Autolink og ATS i strid med konkurranseloven § 10.

For den påståtte overtredelsen av konkurranseloven § 11 er det på det rene at gebyret som ble innført, kun varte i ca. halvannen måned og at praksisen er opphørt. Det er ikke indikasjoner på at gebyret har medført varige konsekvenser for konkurransen eller for aktørene i bransjen utover denne korte perioden. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken i forhold til konkurranseloven § 11.

Klager har også bedt Konkurransetilsynet om å vurdere om det kan ha pågått eller pågår et samarbeid mellom Autolink og ATS i strid med konkurranseloven § 10. Klagernes anførsel om mulig brudd på konkurranseloven § 10 ble i klagen ikke dokumentert nærmere, men var basert på at ATS sine handlinger kunne gi indikasjoner på et ulovlig samarbeid. På bakgrunn klagen og de mottatte opplysninger, samt foretatte undersøkelser, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning ikke grunnlag for å konstatere at vilkåret om konkurranseskadelig samarbeid i § 10 er oppfylt.