V1998-19 – Begravelsesbyråenes Forening – Norge,

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4 jf § 3-1, første ledd, for kalkylesystem og kalkylekurs

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.03.1998

Begravelsesbyråenes Forening – Norge er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at foreningen kan utarbeide og selge et edb-basert kalkylesystem til medlemmene, samt arrangere kurs kostnadskalkyle for medlemmene basert på faktiske tallstørrelser. Dispensasjonen gis på vilkår av at faktiske tallstørrelser for inntekter eller provisjoner ikke benyttes i kalkulasjonskurset eller i kursmaterialet, og at kalkulasjonssystemet ellers holdes innenfor de rammer for et bransjeomfattend kalkulasjonssystem som er gitt i Konkurransetilsynets prinsipielle standpunkt av 27. november 1989.