V2000-14 – Elnummerbanken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Elektroforeningens (EFO) regelverk for produktnummersystemet Elnummerbanken. EFO ble pålagt å la aktører som ikke er medlemmer i foreningen få direkte tilgang til å melde inn produkter for registrering i Elnummerbank

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2000

Konkurransetilsynet har grepet inn mot Elektroforeningens (EFO) regelverk for produktnummersystemet Elnummerbanken. EFO ble pålagt å la aktører som ikke er medlemmer i foreningen få direkte tilgang til å melde inn produkter for registrering i Elnummerbanken på like vilkår med aktører som er medlemmer i EFO. Videre ble EFO pålagt å la alle brukerne av Elnummerbanken få mulighet til å delta i Elnummerutvalget, som utarbeider regelverk og avgjør tvister mellom brukere av Elnummerbanken. Vedtaket trer i kraft 1. mai 2000.

 

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse og møter med Elektroforeningen (heretter EFO), senest brev av 28. januar 2000 fra advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech vedrørende merknader til vårt varsel om inngrep av 14. desember 1999. Vi er av den oppfatning at ordningen med Elnummerbanken og tilgangen til denne er viktig for aktørene i markedet. Vi stiller derfor spørsmål ved reglene knyttet til bruken av Elnummerbanken, spesielt det forhold at en aktør må være medlem i EFO for å få direkte tilgang til denne ordningen. Dette kan gjøre det vanskeligere for nye aktører å etablere seg i markedet for næringselektro. Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven (krrl.) § 3-10 første ledd gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger dersom disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med formålet i lovens § 1-1 om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Bestemmelsen omfatter blant annet vilkår, avtaler og handlinger som kan stenge konkurrenter ute eller nekte forretningsforbindelse eller medlemskap i sammenslutninger, jf. krrl. § 3-10 annet ledd bokstav b). Et eventuelt inngrep kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Nedenfor følger en redegjørelse for hvordan ordningen med Elnummerbanken kan innebære en begrensning av konkurransen i de relevante markeder i strid med lovens formål.