V2000-36 – Esso Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.04.2000

Esso Norge søkte om dispensasjon til å fastsette maksimalpriser og inngå avtaler om rabattdeling med sine forhandlere ved salg av drivstoff. Fastsetting av maksimalpriser og avtaler om rabattdeling ble antatt å kunne forsterke priskonkurransen i detaljmarkedet for drivstoff, og dispensasjon ble gitt.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse vedrørende dispensasjoner fra konkurranseloven for prisreguleringer ved salg fra forhandlerne for Esso Norge AS (Esso). Esso har søkt om dispensasjon til ulike prisreguleringer for produkter som selges gjennom Essos distribusjonssystem. Tilsynet har i løpet av de siste månedene hatt en samlet gjennomgang av Essos dispensasjoner og dispensasjonssøknader. I vedtak av 9. september 1999 om dispensasjon fra konkurranseloven for Esso og Essos varmeforhandlere, framgår det hvordan tilsynet har skilt mellom bensin- og varmeforhandlere i saksbehandlingen. I vedtak av 5. januar 2000 er det gitt dispensasjon til prisregulering ved salg av andre produkter enn drivstoff til bensinforhandlere. Tilsynet vil her behandle søknad om prisregulering ved salg av drivstoff fra bensinforhandlere.