Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova

Bestemmelse ikon Bestemmelse: offentleglova § 23 tredje ledd jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.05.2016

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til evaluering av offentleglova. Konkurransetilsynet har i denne forbindelse kommet med en høringsuttalelse som gjelder innsyn i tilbud og protokoll ved offentlige anskaffelser.

I utgangspunktet åpnes det for innsyn når innkjøper har bestemt hvilken leverandør som tildeles oppdraget, jf. offentleglova § 23 tredje ledd. Når det gis innsyn forutsettes det likevel at forretningshemmeligheter skal unntas etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Konkurransetilsynet påpeker at usikkerhet knyttet til konkurrenters markedsatferd er en viktig forutsetning for velfungerende konkurranse. Utveksling av informasjon kan redusere denne usikkerheten. Slik utveksling kan derfor skade konkurransen, både når informasjon utveksles direkte mellom konkurrenter og indirekte ved at innkjøper fungerer som et mellomledd.

Konkurransetilsynet er derfor av den oppfatning at det bør utredes nærmere hvordan regelen kan utformes, slik at man oppnår en bedre balansering mellom hensynet til gjennomsiktighet i prosessen og hensynet til en velfungerende konkurranse.