V2000-53 – Gartner Ringen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.05.2000

Hagea AS og kjedemedlemmene i Gartner Ringen gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at Hagea AS kan fastsette bindende priser for kjedemedlemmene i forbindelse med felles markedsføringskampanjer i kundeaviser. Det settes som vilkår for dispensasjonen at det enkelte medlemmet i Gartner Ringen må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt i slik markedsføring. Videre får Hagea AS og kjedemedlemmene i Gartner Ringen dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven, slik at kjedemedlemmene gjennom samarbeidsavtalens punkt 4B) forhindres i å markedsføre aktivt sine produkter utenfor sitt naturlige markedsområde. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 15. mai 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres faks av 21. mars 2000 hvor De søker om dispensasjon for å samarbeide om felles tilbudskampanjer i Gartner Ringen. Videre vises det til øvrig korrespondanse i denne saken.