Høring – endring av flytteforskriften § 1-5

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.08.2002

Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 28. juni 2002 vedlagt Finansdepartementets høringsbrev av 21. juni 2002 vedrørende endring av forskrift om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring (flytteforskriften) § 1-5.

Ut fra et konkurransemessig synspunkt bør flyttegebyrene utformes slik at de i minst mulig grad hindrer kundene i å flytte livs- og pensjonsforsikringsavtaler fra en tilbyder til en annen. Flyttegebyrene bør altså være så lave som mulig.  Med bakgrunn i dette bør det ideelt sett ikke være anledning for avgivende forsikringsselskap eller pensjonskasse å ta gebyr for å overføre en livs- eller pensjonsforsikringsavtale til en annen tilbyder. De eventuelle kostnadene selskapet eller pensjonskassen måtte ha i forbindelse med å overføre forsikringsavtalen, bør kunne dekkes inn gjennom forsikringspremien, for eksempel som et engangsbeløp når avtalen blir inngått. I konkurransen om nye forsikringskunder vil mottakende selskap ha incentiv til å sette gebyret tilnærmet lik de faktiske kostnadene ved en fremtidig overføring. Avgivende selskap derimot, kan ha incentiv til å sette gebyret så høyt som mulig, for å hindre at kunden flytter forsikringsavtalen til en annen tilbyder.  Konkurransetilsynet foreslår derfor, istedenfor å innta Finansdepartementets foreslåtte nytt annet punktum i flytteforskriften § 1-5 fjerde ledd, å fjerne hele dagens § 1-5. Dagens § 1-5 foreslås erstattet for eksempel med -Avgivende forsikringsselskap eller pensjonskasse kan ikke ved overføringen kreve noen form for gebyr.- Utover dette har ikke Konkurransetilsynet noen merknader til den foreslåtte endringen.