Høring – Endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.10.2002

Vi viser til brev fra Vegdirektoratet av 21. mai 2002 hvor Konkurransetilsynet bes om en uttalelse til forslag til ny bokstav f) i § 2-3 nr. 3 i forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92.

BakgrunnNy bokstav f) i § 2-3 nr. 3 vil være som følger -Bevis for at kjøretøy som omfattes av forskrift om kasserte kjøretøy er tilknyttet en godkjent returordning-. Endringen skjer som en følge av at EU den 18. september 2000 vedtok direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy. Direktivet faller inn under EØS-avtalen, og setter krav om innføring av produsentansvar for nye kjøretøy fra 1. juli 2002, og for alle kjøretøy fra 1. januar 2007. Miljøverndepartementet foreslo i september 2001 at direktivet skulle gjennomføres ved en forskrift om kasserte kjøretøy som pålegger alle som produserer eller importerer kjøretøy plikt til å sørge for innsamling og behandling av en tilsvarende andel kjøretøy. Tilsynet ga i brev av 14. desember 2001 sitt syn på forslaget til ny forskrift. Dette brevet følger vedlagt.  I Vegdirektoratets høringsbrev legges det opp til at den som ønsker å registrere et kjøretøy i Norge for første gang må dokumentere tilknytning til en godkjent returordning. Ifølge høringsbrevet vil det følge av Miljøverndepartementets forskrift hva som skal til for at en returordning kan regnes som godkjent. Tilsynet ønsker i det følgende å kommentere noen aspekter ved Vegdirektoratets forslag. Konkurransetilsynets merknaderI brevet heter det at -Slik vi ser det nå bør denne kontrollen for bilbransjen skje gjennom en avtale med Vegvesenet. For forhandlere tilknyttet -Virtuell trafikkstasjon- vil derfor dette bli ett av flere vilkår for tilknytning. I tillegg må det etableres praktiske rutiner for enkeltkjøretøy  slik at dette påfører kundene minst mulig bryderi.-  Tilsynet finner det positivt at Vegdirektoratet vektlegger det at kundene, også privat- og parallellimportører, skal påføres minst mulig bryderi. Etter vårt syn bør det vurderes om dette kan skje ved at alle aktører får tilgang til informasjon og så langt det er mulig registrering via internett.  Bakgrunnen for vårt syn er at parallellimportørers og privatpersoners muligheter til å importere motorvogner begrenser importørenes eventuelle markedsmakt og derigjennom muligheten til å sette prisene høyere enn det prisnivået som reflekterer kostnadene. Det at prisen på en tjeneste, dvs. importen av motorvogn, settes i forhold til hva det koster å frembringe tjenesten vil kunne medvirke til samfunnsøkonomisk effektivitet. En ordning som ikke reduserer mulighetene for parallellimport vil slik tilsynet ser det, være forenlig med direktivets (2000/53/EF) intensjon og intensjonen om fri flyt av varer og tjenester. Videre heter det at -Hvis vi får til et prinsipp om avtale med bilbransjen vil dette kreve noe administrasjon, men på en annen side vil vel dette bli relativt begrenset i forhold til antallet kjøretøy. Omfanget blir litt avhengig av oppfølging og tilsyn i forhold til avtalen. For enkeltkjøretøyene må det for hver registrering utføres en kontroll av at kjøretøyet er tilsluttet godkjent returordning. Sannsynligvis må dette skje i form av en bekreftelse, kvittering eller lignende.- Tilsynet anmoder Vegdirektoratet om at også uavhengige importører, d.v.s. både profesjonelle parallellimportører som ikke er tilknyttet bilprodusentenes distribusjonssystem og private parallellimportører, er representert ved fremforhandling og utforming av en eventuell avtale med bilbransjen. Tilsynet er av den oppfatning at et regelverk og praktiseringen av dette må legges opp på en slik måte at alle importører dvs. importører tilknyttet bilprodusentenes distribusjonssystem og uavhengige importører behandles likt og således konkurrerer på mest mulig like vilkår. Ulike konkurransevilkår mellom produsenttilknyttede og uavhengige importører vil slik tilsynet ser det, ikke være i tråd med direktivets intensjon (2000/53/EF). Konkurransetilsynet har for øvrig ingen merknader til forslaget.