Høring – Havressursloven – Salgslagenes ansvar for

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.08.2006

Konkurransetilsynet ser at salgslagene har behov for å få en utvidet og mer presis hjemmel for å utøve de kontrollfunksjoner som salgslagene er tillagt, og ser det som viktig at salgslagene får tilgang til å hente inn den informasjon som er nødvendig for at den kontrollen salgslagene skal utføre blir effektiv.

Konkurransetilsynet er derfor positiv til å gi salgslagene en tilgang på regnskapsmateriale og en mulighet til inspeksjon av fartøy og anlegg idet slike tiltak i vesentlig grad vil styrke en effektiv tilsynskontroll. Konkurransetilsynet vil imidlertid peke på at det kontrollansvar salgslagene er tillagt kan komme ikonflikt med interesser som springer ut av salgslagenes eierskap i virksomhet som ikke er direkte knyttet til førstehåndsomsetning. Dette er et spørsmål som er reist tidligere men som får fornyet aktualitet ved en vurdering av å gi salgslagene utvidede fullmakter til å kreve opplysninger utlevert.

Etter råfiskloven skal salgslagene skille mellom lovfestede primæroppgaver og forretningsdrift ved å skille ut all virksomhet som ikke er direkte organisering av førstehåndsomsetningen, i datterselskap. Dette skal bidra til å skape avstand mellom salgslagenes organisering av førstehåndsomsetningen og annen forretningsdrift. Tilsynet vil likevel peke på at tiltroen til salgslaget som en objektiv og uhildet kontrollinstans kan bli svekket gjennom slikt eierskap. Det er videre en fare for at det kan oppstå situasjoner der salgslaget har økonomisk insentiv til å utføre kontrolloppgavene på en måte som setter selskaper der de selv har eierandeler i en bedre stilling enn andre aktører.

Konkurransetilsynet mener de hensyn som taler for salgslagenes direkte deltagelse i tilgrensende næringsvirksomhet må avveis mot de hensyn salgslagene skal ivareta som utøver av et offentlig kontrollansvar. Dette gjelder særlig når det nå vurderes å gi salgslagene utvidede kontrollfullmakter som vil gi salgslagene tilgang på mer detaljert og sensitiv informasjon enn salgslagene kan innhente per i dag. Faren er at tilgangen på slik informasjon om konkurrentene kan påvirke hvordan selskapene som salgslagene har eierandeler i opptrer i markedene, og dermed påvirke konkurransen negativt. Dette gjelder selv om den forretningsmessige del av salgslagenes aktivitet skilles ut i egne datterselskaper. For mange salgslags tilfelle gjelder at datterselskapene er heleid eller deleid med store eierandeler lagt i salgslagene. Salgslagene kan dermed utøve avgjørende innflytelse på de disposisjoner datterselskapene gjør.