Høringsuttalelse – NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda – Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.02.2015

Konkurranseklagenemndsutvalget la frem sin utredning NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemda – Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker 11. november 2014. Nærings- og fiskeridepartementet sendte utredningen på høring i brev av samme dato. Utvalget foreslår å opprette et uavhengig klageorgan for konkurransesaker, samt å oppheve adgangen til overprøving av Konkurransetilsynets vedtak ved Kongen i statsråd etter konkurranseloven §§ 13 og 21.

Konkurransetilsynet støtter utvalgets forslag til en uavhengig klagenemd. Selv om klagesaksbehandlingen også i dag fungerer tilfredsstillende og etter sitt formål, vil en ordning som foreslått klargjøre Konkurransetilsynets uavhengighet i forhold til politiske myndigheter. Dette vil etter tilsynets oppfatning øke tilliten til at anvendelsen av konkurranseloven ikke skjer på annet grunnlag enn de rent konkurransefaglige. Det fremgår av utredningen at hensynet til blant annet rettssikkerhet, effektivitet, legitimitet, og uavhengighet har vært styrende for utvalgets vurderinger og anbefalinger, sammen med hensynet til tilgang på relevant fagkompetanse og hensynet til prosessøkonomi. Flertallets forslag til modell for et uavhengig klageorgan, samt utvalgets forslag til regler om klagenemndas organisering, saksbehandling og overprøving av nemndas avgjørelser vil etter Konkurransetilsynets vurdering i all hovedsak bidra til å oppfylle de hensyn som ligger til grunn for utvalgets arbeid.