Høring – NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2007

Konkurransetilsynet mener at utvalget har lagt et solid faglig fundament til grunn for sine vurderinger og anbefalinger. Konkurransetilsynet slutter seg også i hovedsak til utvalgsflertallets anbefalinger.

Generelt vil Konkurransetilsynet imidlertid understreke betydningen av at særavgiftene vurderes i riktig rekkefølge. Først bør det ilegges avgifter som korrigerer for eksterne kostnader. Deretter bør det vurderes hvilke vridningseffekter særavgiftene utløser (dødvektstap) og på denne måten utnytte inntektspotensialet i de minst vridende særavgiftene. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at et slikt grunnprinsipp også vil bidra til å ivareta konkurransemessige målsettinger i størst grad.

Konkurransetilsynet gir i høringsuttalesen noen utdypende merknader til utvalgets anbefalinger hva angår enkelte særavgifter.