Høring – NOU 2008:14 Samstemt for utvikling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.12.2008

Konkurransetilsynet viser til brev av 26. september 2008, der det bes om høringsuttalelser til NOU 2008: 14 «Samstemt for utvikling».

Etter Konkurransetilsynets oppfatning presenterer utvalget en lang rekke gode forslag til hvordan norsk utviklingsrelatert politikk kan bli mer samstemt, og dermed bidra til å understøtte og styrke effektene av norsk politikk på utviklingsområdet.

I utviklingsland er viktige institusjoner (for eksempel finansielle institusjoner, institusjoner for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og konkurransekriminalitet) ofte svake, og det er en kjensgjerning at den største utfordringen for konkurransemyndighetene i land utenfor OECD-området er mangel på kapasitet og kompetanse. Det har vært et relativt sterkt fokus på betydningen av korrupsjonsbekjempelse i utviklingsøkonomier, men forholdsvis lite fokus på betydningen av institusjonsbygging på konkurranseområdet. Til nå har dette også vært et neglisjert aspekt av den norske bistandssatsingen.

Konkurransetilsynet mener derfor at institusjonsbygging generelt, og ikke minst sammenhengen mellom konkurransepolitikk, institusjonsbygging og økonomisk utvikling i den enkelte utviklingsøkonomi bør vies økt oppmerksomhet i den videre oppfølgingen av utvalgets arbeid. Konkurransetilsynet bidrar gjerne i denne sammenheng.