Høring – ny avgiftsformel for terminalavgiften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.06.2003

Endring av forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og- tjenester (takstregulativet) av 20. desember 2003 nr. 1824.

Tekst i uttalelsen:

Konkurransetilsynet viser til Avinors brev av 14. mai 2003 og 27. mai 2003 vedrørende endring av forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet) av 20. desember 2003 nr. 1824.

Med den gjeldende avgiftsformel for terminalavgiften, regulert i forskriftens kapittel III, oppstår det ifølge Avinor betydelige rapporteringsproblemer knyttet til passasjerer som reiser over flere delstrekninger på èn reise.

Avinor foreslår derfor en endring av avgiftsformelen som løser disse rapporteringsproblemene. Endringen er forutsatt å være provenynøytral.

Konkurransetilsynet ønsker å bemerke ett forhold ved den foreslåtte endringen. Når en reise består av flere delstrekninger fremfor èn direkterute, påløper det ulikt gebyr avhengig av om reisen foretas med èn gjennomgående billett eller med to (eller flere) separate billetter. Norwegian Air Shuttle AS opererer norske innenriksruter uten å tilby slike gjennomgående billetter eller såkalte add-ons i samarbeid med andre selskaper/ allianser. For kunden kan det dermed oppstå ekstra kostnader i form av høyere gebyrer å splitte en reise mellom Norwegian og SAS- gruppen (eller andre flyselskaper) enn å reise med samme selskap/allianse på alle delstrekninger. Det ser ut til at disse forskjellene i gebyrbelastning blir redusert gjennom den foreslåtte endring, hvilket er positivt. Etter Konkurransetilsynetes oppfatning bør en, for å unngå konkurransevridningen, fjerne disse forskjellene helt.

Utover dette har Konkurransetilsynet igen merknader til den foreslåtte endring.