Høring – rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.04.2008

Konkurransetilsynet viser til Miljøverndepartemetets høringsforslag om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. I St. meld nr. 26 (2006-07) ble det varslet en revitalisering av de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for kjøpesenterstoppen (1999-2004). I denne sammenheng ble det også varslet at regjeringen ville vurdere å ta i bruk nye juridiske virkemidler for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional politikk på området. For å følge opp dette er forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre sendt til høring.

Formålet med den rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene.

Konkurransetilsynets merknaderKonkurransetilsynet er bekymret for at etableringsbarrierene i detaljhandelen, inklusiv dagligvarehandel og plasskrevende varer, vil øke som følge av bestemmelsen. Etter tilsynets mening bør derfor konkurransemessige hensyn være et moment i fylkesmannens vurdering av samtykke til fravik fra den rikspolitiske bestemmelsen. Dette vil kunne motvirke de negative effektene bestemmelsen vil kunne ha for etableringsmulighetene til nye aktører. De momentene som taler mot en nyetablering, bør kunne avveies mot positive virkninger en nyetablering vil ha for konkurransen og dermed forbrukerne.

Tilsynet har ingen øvrige merknader til høringsforslaget.