Høring – utkast til forskrift om forvalter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Etter Konkurransetilsynets syn bør hjemmelen i konkurranseloven § 16 femte ledd tredje punktum benyttes til å gi en forskrift om forvalter. Bestemmelsen i § 16 femte ledd om adgang til å oppnevne forvalter var ny i konkurranseloven av 2004. Den reiser en

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.2007

Etter Konkurransetilsynets syn bør hjemmelen i konkurranseloven § 16 femte ledd tredje punktum benyttes til å gi en forskrift om forvalter. Bestemmelsen i § 16 femte ledd om adgang til å oppnevne forvalter var ny i konkurranseloven av 2004. Den reiser en rekke spørsmål som verken er avklart i ordlyd, forarbeider eller i praksis.

Sammen med konkurranseloven vil en forskrift gi en samlet regulering av de viktigste spørsmålene som oppstår i forbindelse med bruk av forvalter. En forskrift vil gi forutberegnelighet for og klargjøre hvordan en rekke av de spørsmålene som oppstår skal løses.

Konkurransetilsynet har flere merknader til høringen.