Høring – utkast til forskrift om forvalter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Etter Konkurransetilsynets syn bør hjemmelen i konkurranseloven § 16 femte ledd tredje punktum benyttes til å gi en forskrift om forvalter. Bestemmelsen i § 16 femte ledd om adgang til å oppnevne forvalter var ny i konkurranseloven av 2004. Den reiser en

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.2007

Etter Konkurransetilsynets syn bør hjemmelen i konkurranseloven § 16 femte ledd tredje punktum benyttes til å gi en forskrift om forvalter. Bestemmelsen i § 16 femte ledd om adgang til å oppnevne forvalter var ny i konkurranseloven av 2004. Den reiser en rekke spørsmål som verken er avklart i ordlyd, forarbeider eller i praksis.

Sammen med konkurranseloven vil en forskrift gi en samlet regulering av de viktigste spørsmålene som oppstår i forbindelse med bruk av forvalter. En forskrift vil gi forutberegnelighet for og klargjøre hvordan en rekke av de spørsmålene som oppstår skal løses.

Konkurransetilsynet har flere merknader til høringen.

 

Var dette nyttig?