Høringssvar – forslag til ny lov om elsertifikater

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.01.2011

Konkurransetilsynet har ved ulike anledninger, gitt uttrykk for at miljøpolitikken i størst mulig grad bør baseres på markedsbaserte virkemidler.

Et elsertifikatmarked er et markedsbasert virkemiddel som har som hovedformål å fremme produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder. Om et markedsbasert virkemiddel vil fungere etter hensikten avhenger naturligvis av hvor godt markedet i seg selv fungerer. Det vil blant annet være sårbart dersom det er noen aktører på tilbuds- eller etterspørselssiden som er i stand til å utøve markedsmakt.

Etableringen av det et felles elsertifikatmarked med Sverige vil innebære at markedet utvides geografisk. At markedet omfatter både Norge og Sverige må antas å redusere sårbarheten for utøvelse av markedsmakt og stokastiske forhold.

Selv om et felles marked for elsertifikat med Sverige er positivt som sådan, vil Konkurransetilsynet likevel knytte noen merknader av mer kritisk art til lovforslaget:

I EUs klima- og energipakke er kvotesystemet og -handel et viktig markedsbasert virkemiddel. EUs kvotehandelssystem (ETS) vil være et sentralt verktøy i arbeidet med å redusere klimagassutslippene i tråd med målsettingene. Et elsertifikatmarked er et markedsbasert virkemiddel, men det vil komme i tillegg til EUs kvotehandelsregime som Norge er en del av. Det er høyst uklart hvordan elsertifikatmarked vil samspille med et marked for omsetning av utslippskvoter. Konkurransetilsynet kan ikke se at det er foretatt en nærmere analyse av hvordan de to systemene vil samspille.

En lovpålagt ordning om elsertifikater innebærer videre en form for subsidiering av utbygging av ny fornybar energi. Dette fremgår også av lovforslaget. Selv om ikke den foreslåtte ordningen innebærer en form for statstøtte som sådan siden det ikke innebærer noen utlegg fra statskassen, vil ordningen likevel kunne ha uheldige konkurransevridende virkninger som et slikt regelverk knyttet til statsstøtte er etablert for å unngå.