Høringssvar – Tildeling av 800 MHz-båndet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.2011

Høringen gjelder tildelingen av frekvensbåndet 790-862 MHz, som regjeringen tidligere har bestemt skal brukes til moderne mobilkommunikasjonsnett og mobilt bredbånd i hele landet.

Konkurransetilsynet anser tildelingen som meget viktig for konkurransen knyttet til å levere digitale tjenester til norske forbrukere i fremtiden. Tilsynet er derfor positiv til at departementet gjennomgående har fokusert på konkurransemessige aspekter ved tildelingsprosedyren og disponeringen av frekvensene. Tilsynet har avgitt nærmere kommentarer til de deler av høringen som gjelder dekningskrav, frekvenstak og auksjonsform.

Departementet presenterer ulike tildelingsmodeller for å oppnå dekningsforpliktelse på inntil 97 prosent befolkningsdekning. Tilsynet uttaler at oppdraget bør tildeles aktøren som med lavest kostnader kan oppfylle dekningsforpliktelsen, enten dette skjer med frekvenser i 800 MHz-båndet eller med eksisterende frekvensressurser med sammenlignbare egenskaper. Tilsynet mener at departementet bør velge en modell hvor det gjennomføres en egen auksjon om dekningsforpliktelsen, alternativt at dekningsforpliktelsen som i Sverige kobles til en eller to av frekvensblokkene.

Departementet foreslår at det settes nærmere angitte frekvenstak for å forhindre at frekvensressursene konsentreres av en eller to tilbydere. Tilsynet støtter forslaget om å fastsette slike begrensninger ved tildelingen. Det støttes også å inkludere substituerbare eller komplementære frekvensressurser i samme auksjon. For å sikre effektiv konkurranse i auksjonen anbefaler tilsynet at det ved aksjonsutformingen og frekvenstak ses hen til eksisterende asymmetri mellom tilbydere. Tilsynet uttaler også at frekvensene etter tildelingen bør være omsettelige for å sikre at kapasiteten utnyttes effektivt i fremtiden.

Departementet redegjør for to alternative auksjonsformater. Tilsynet støtter bruk at auksjonsformen ved tildeling av knappe ressurser. Tilsynet går ikke inn på hvilken av de foreslåtte modellene som kan være best egnet, men viser til at departementet også bør vurdere såkalte kombinatoriske auksjoner, som kombinerer egenskaper ved de to omtalte modellene.